Secondary Education Society's
Art & Science College ,Bhalod

About

Sr. No. Name Designation
1 Hon. Shri. Haribhau Madhav Jawale (MLA) President
2 Shri. Anil Sudhakar Chaudhari Vice President
3 Shri. Dilip Hari Chaudhari Chairman
4 Sau. Hemlata Murlidhar Ingale Vice Chairman
5 Shri. Nitin Vasudev Chaudhari Secretory
6 Shri. Liladhar Vishwanath Chaudhari Member
7 Shri. Ganesh Girdhar Nehete Member
8 Shri. Liladhar Narayan Chaudhari Member
9 Shri. Narayan Shashikant Chaudhari Member
10 Shri. Jayant Sitaram Chaudhari Member
11 Shri. Mohan Vasudev Chaudhari Member
12 Shri. Nitin Lahu Chaudhari Member
13 Shri. Bhaskar Devidas Pimpale Member
14 Shri. Kishor Laxman Mahajan Member
15 Shri. Arun Ramdas Chaudhari Member
16 Shri. Madhukar Girdhar Paratane Member
17 Shri Ichharam Liladhar Chaudhari Member
18 Shri. Shrikant Lalaji Patil Ex. Officio Head Master NESB
19 Sau. Shobha Bhaskar Chaudhari Ex. Officio Head Master Primary
20 Dr. Ajaykumar Soma Kolhe Ex. Officio Principal
Society Management Council(2013-2018) Management Council

About

Secondary Education Society's

Arts and Science College

At/Po Bhalod, Tal. Yawal, Dist. Jalgaon, Maharashtra,
India 425304

(02585) 242229 ascbhalod@gmail.com

Links