Secondary Education Society's
Art & Science College ,Bhalod

About

Sr. No. Name Designation
1 Shri. Dilip Hari Chaudhari Chairman
2 Sau. Hemlata Murlidhar Ingale Vice Chairman
3 Shri. Nitin Vasudev Chaudhari Secretory
4 Shri. Ganesh Girdhar Nehete Member
5 Shri. Narayan Shashikant Chaudhari Member
6 Shri. Nitin Lahu Chaudhari Member
7 Shri. Arun Ramdas Chaudhari Member
8 Shri. Bhaskar Devidas Pimpale Member
9 Shri. Ichharam Liladhar Chaudhari Member
10 Shri. Madhukar Girdhar Paratane Member
11 Shri. Kishor Laxman Mahajan Member
12 Prin. Dr Ajaykumar Soma Kolhe Member Secretory
College Management Committee(2013-2018) Management Committee

About

Secondary Education Society's

Arts and Science College

At/Po Bhalod, Tal. Yawal, Dist. Jalgaon, Maharashtra,
India 425304

(02585) 242229 ascbhalod@gmail.com

Links